Puipéad Stoca

Carachtar is ea an puipéad cniotáilte stoca is féidir a úsáid chun idirghníomhú ar roinnt bealaí le leanaí agus daoine fásta aonair agus le grúpaí leanaí agus daoine fásta. Is féidir na puipéid seo a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh ar go leor bealaí, mar shampla, ó bhéal (comhrá, scréachaí) nó go neamhbhriathartha (trí thadhall). Beidh Puipéad Stoca amháin i ngach paca. Oiriúnach do dhaoine aois: 18 mí +

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt teanga, litearthachta agus cumarsáide mar shampla, b’fhéidir go mbraithfidh leanaí níos compordaí le cumarsáid a dhéanamh tríd an bpuipéad le piaraí agus daoine fásta mar gheall go dtacaíonn sé le forbairt cumarsáide ó bhéal agus neamhbhriathartha.

Forbairt shóisialta agus mhothúchánach mar shampla, tacaíocht mhothúchánach a chur ar fáil do leanbh agus idirghníomhú idir leanaí agus daoine fásta a spreagadh nó forbairt súgartha shamhlaíoch a chur chun cinn.

Forbairt fhisiciúil: Tríd an bpuipéad a láimhsiú, féadtar tacú le scileanna mínluaile a fhorbairt agus spreagann sé leanaí chun dul i mbun eispéiris chéadfacha.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

Ba cheart do chleachtóirí breithniú a dhéanamh, ar an gcéad dul síos, ar conas is féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanaí ar a leibhéil reatha agus síneadh beag a chur lena bhfoghlaim más cuí agus nuair is cuí.

 • D’fhéadfaí carachtar an phuipéid a fhorbairt i gcomhoibriú leis na leanaí chun dáimhiúlacht a chruthú chun gur féidir é a úsáid ar bhealach gníomhach agus bríoch leis an ngrúpa. Féadfaidh cleachtóirí deiseanna do leanaí neamhbhriathartha a spreagadh chun páirt a ghlacadh agus go gcloistear a ndearcthaí. D’fhéadfaí a áireamh leis na limistéir ina bhféadfaí próifíl an phuipéid a fhorbairt:
 • An dtabharfaimid ainm don phuipéad?
 • Cén t-ainm a cheapann tú ar cheart dúinn tabhairt
 • air/uirthi? Cá gcónaíonn sé?
 • Cé eile a chónaíonn ann?
 • Cad a thaitníonn leis an bpuipéad?
 • Cad nach dtaitníonn leis an bpuipéad?
 • Féadfaidh an cleachtóir an puipéad a úsáid chun tacú le leanaí agus iad a spreagadh chun cur síos a dhéanamh ar a n-eispéiris, smaointe, mothúcháin, tuairimí a thabhairt ar imeachtaí agus gníomhartha a bhaineann leo nó dul i mbun súgradh samhlaíoch agus scéalta a chumadh.
 • Is féidir an puipéad a úsáid mar acmhainn laistigh de shuíomh na réamhscoile chun cabhrú le leanaí ceangal le agus ciall a bhaint d’eispéiris (idir eispéiris dhearfacha agus dúshlánacha araon).
 • Féadfaidh an cleachtóir breithniú a dhéanamh ar úsáid a bhaint as an bpuipéad chun idirghníomhú dearfach sóisialta a shamhaltú, mothúcháin a fhiosrú agus scéalta sóisialta a chumadh.
 • Féadfaidh cleachtóirí úsáid a bhaint as breathnóireacht agus eolas leanaí aonair araon chun tacú leo i gcaitheamh an ghnáthaimh laethúil, agus machnamh á dhéanamh ar cén áit a bhféadfadh an puipéad a bheith an-tairbhiúil.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Phuipéad Soicéid