Cairt na Mothúchán

Tá idir ghrianghraif agus téacs ina ndéantar cur síos ar 16 mhothúchán dhifriúla ar Chairt na Mothúchán. Is físacmhainn é chun tacú le gníomhaíochtaí leanaí a bhaineann le mothúcháin a phlé, iad a ainmniú agus iad a chur in iúl. Tá eolaire acmhainní ar chúl na cairte freisin. Oiriúnach do leanaí: 3+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt shóisialta agus mhothúchánach lena n-airítear feasacht a chruthú ar éifeacht mhothúchán difriúil a bhíonn orainn chomh maith le straitéisí a fhorbairt chun leanaí aonair a thacú.

Féinfheasacht agus féiniúlacht lena n-áirítear féintuiscint agus tuiscint ar dhearcadh daoine eile.

Teanga, litearthacht agus forbairt cumarsáide lena n-áirítear an cumas ár mothúcháin a ainmniú agus iad a dhearbhú.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

D’fhéadfadh an cleachtóir smaoineamh ar an gcairt seo a úsáid chun tacú le plé le grúpa beag nó le gníomhaíocht phraiticiúil faoi mhothúcháin a chur ar siúl. Mar shampla, i ndiaidh scéal a roghnaigh na leanaí a léamh, déan machnamh ar an méid seo a leanas leis an leanbh/na leanaí:


An bhfuil aon mhothúchán atá le feiceáil ar an gcairt léirithe sa scéal?
Conas a mhothódh carachtar ón scéal ag pointe áirithe ama?
Conas a rachadh carachtar áirithe i ngleic le cás nó le heachtra?
An ndéanfadh na leanaí aon rud ar bhealach difriúil?
Déan na leanaí a spreagadh a n-eispéireas féin a roinnt agus lean a dtreo.

  • D’fhéadfadh an cleachtóir smaoineamh faoi fhíorshuíomhanna ar féidir leis na leanaí comhbhá a bheith acu leo. Mar shampla, rud éigin a bhféadfadh baint ar leith a bheith aige le leanbh/grúpa ar leith.
  • Spreag na leanaí tagairt a dhéanamh don chairt nuair is oiriúnach nó fiúntach é. Mar shampla, aghaidh a aithint ón gcairt a thagann lena leagan féin de mhothúchán ar leith – cuir ábhair ealaíne neamhiata ar fáil ionas gur féidir le leanaí aghaidh a léiríonn a ndearcadh a chruthú mura bhfuil sé léirithe ar an gcairt.
  • D’fhéadfadh Cairt na Mothúchán a bheith ina túsphointe le cáirt mhothúchán a dhéanamh ar a léirítear na leanaí iad féin (faigh cead uathu).
  • Treoraigh leanbh chun na cairte le linn an tseisiúin réamhscoile mar gheall nach mbaineann mothúcháin le gníomhaíochtaí grúpa amháin – le linn am ciorcail, mar shampla.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Phóstaer Mothúchán