AIM Inclusive Play

Cúlra AIM

 

I mí na Samhna 2015, sheol an Rialtas Tuarascáil an Ghrúpa Idir-Rannaigh maidir leis an gClár um Tacú le Rochtain ar Chúram agus Oideachas Luath-Óige (ECCE) do Leanaí faoi Mhíchumas.

Sa tuarascáil leagtar amach fís shoiléir le haghaidh samhail tacaíochtaí cuimsithí atá dírithe ar an leanbh lena gcinnteofar go mbeidh leanaí faoi mhíchumas ábalta páirt a ghlacadh ar bhealach fóinteach sa Chlár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE) i suíomhanna réamhscoile príomhshrutha. Thug an Rialtas tacaíocht don tsamhail nua - an tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú nó AIM - agus tríd an mBuiséad 2016 tiomnaíodh maoiniú chun tacú lena thabhairt isteach i Meán Fómhair 2016 agus ina dhiaidh sin.

Is tionscnamh tras-Rialtais é an fhorbairt agus an cur i bhfeidhm de AIM, faoi stiúir an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus tá an Roinn Sláinte, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus comhlachtaí eile páirteach ann. Sheol an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Dr Katherine Zappone, TD AIM an 15 Meitheamh 2016.

Leibhéil Tacaíochta AIM

Picture

AIM Leibhéal 1

Lorgaíonn Leibhéal 1 chun cultúr cuimsitheach i suíomhanna réamhscoile a threisiú agus a leabú. Áirítear leis an leibhéal seo Cairt Náisiúnta Chuimsithe lena mbuntacaíonn Treoirlínte maidir le hÉagsúlacht, Comhionannas agus Cuimsiú nuashonraithe agus neartaithe agus oiliúna ar fud na tíre do chleachtóirí réamhscoile. Forbraíodh clár nua ardoideachais, Ceannaireacht don Chuimsiú do Luathbhlianta (LINC), chomh maith, agus cuirtear oiliúint ar chéimithe an Chláir seo chun glacadh le ról Comhordaitheoir Cuimsithe ina suíomh réamhscoile.

Picture

AIM Leibhéal 2

Lorgaíonn Leibhéal 2 a chinntiú go bhfuil faisnéis faoi sheirbhísí agus tacaíochtaí réamhscoile do thuismitheoirí agus cleachtóirí ar fáil, soiléir, comhsheasmhach agus cothrom le dáta (féach www.aim.gov.ie).

Picture

AIM Leibhéal 3

Lorgaíonn Leibhéal 3 chun forbairt bhreise a dhéanamh ar lucht saothair cáilithe agus muiníneach trí chlár oiliúna ilbhliantúil do chleachtóirí réamhscoile, oiliúint Lámh, oiliúint ar chomhtháthú céadfach agus Clár Hanen d’Oideachasóirí Luath-Óige ina measc.

Picture

AIM Leibhéal 4

Soláthraíonn Leibhéal 4 rochtain ar chomhairle agus tacaíocht oideachas luathbhlianta ó fhoireann de Speisialtóirí tiomnaithe Luathbhlianta.

Picture

AIM Leibhéal 5

Soláthraíonn Leibhéal 5 rochtain ar threalamh, fearais agus deontais do mhionathruithe do shuíomhanna réamhscoile.

Picture

AIM Leibhéal 6

Cuireann Leibhéal 6 rochtain ar fáil ar idirghabháil theiripeach sa chás go mbaineann ríthábhacht leis seo lena chur ar chumas an linbh a chlárú, agus chun páirt iomlán a ghlacadh, i gClár COLÓ.

Picture

AIM Leibhéal 7

Cuireann Leibhéal 7 cúnamh breise ar fáil sa seomra réamhscoile nuair a bhíonn seo ríthábhachtach i dtaobh rannpháirtíocht linbh a chinntiú i gClár COLÓ; is féidir na chaipitíocht bhreise seo a úsáid chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

a) An cóimheas idir daoine fásta agus leanaí sa seomra réamhscoile a laghdú trí níos lú leanaí a chlárú gan an seomra réamhscoile a bheith thíos le caillteanas airgeadais; nó

b) An cóimheas daoine fásta sa seomra réamhscoile a mhéadú trí chúnamh breise a cheannach isteach.